(1)
صابری نیاا.; یعقوب پورر.; مومنیر. بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری. IJEM 2021, 8, e17.