(1)
عسکری جهرمیم.; رضاییر. سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار. IJEM 2021, 8, e7.