(1)
بدیهیا.; قهرمان زاده انیقس.; جنتیع.; غفارزادا.; ابراهیمی بختوره.; رحمانیف. تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. IJEM 2021, 8, e8.