(1)
اخوانر.; فروغیانم.; بلوردیا.; وفادار مرادیا.; ریحانیح. ر.; شهابیانم.; کلانین.; ابراهیمیم. تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI . IJEM 2021, 8, e6.