(1)
عبدالرزاق نژادع.; صفدریم.; ضیائیم.; رجب پور صنعتیع. پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی. IJEM 2021, 8, e5.