(1)
نعمتی هنرب.; مقدمخ.; زبرجدیج. کمای میکس ادم در بیمار با تستهای تیروییدی نرمال بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک؛ گزارش یک مورد. IJEM 2020, 8, e1.