(1)
یحیی پورز.; جهانیانف.; حسینی نژادم.; اسدیت.; منتظرس. ح.; پاشائی گرامیم. بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران. IJEM 2021, 8, e10.