(1)
محققذ. ا.; عابدزادهص.; خاتمیان اسکوییر.; فوگردیم. وضعیت تعیین تکلیف بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار طب اورژانس؛ یک مطالعه مقایسه ای. IJEM 2020, 8, e3.