(1)
پورآقاییم.; منتظرم.; محرم زادهپ.; محمدزاده عباچیا.; شهسواری نیاک.; بالافرم. یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه. IJEM 2021, 8, e11.