(1)
َشهرامیع.; حاتم آبادیح. ر.; ماهرع.; زندیهف. بررسی مقایسه ای وضعیت کسورات بیمه ای در بیمارستان قبل و بعد از اجرای نظام ارتقاء بهره وری. IJEM 2020, 7, e35.