(1)
ابوبکرزادها.; امان اللهیع.; امیرزادهص.; بزمیا.; صداقتز.; علی نیاط.; . .و. . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (15) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. IJEM 2020, 7, e13.