(1)
آقاعلیم.; امان اللهیع.; ایزدین.; حاجی پورم.; رحیمیس.; صداقتز.; . .و. . تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (12) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان. IJEM 2020, 7, e9.