(1)
سعیدی بروجنیح.; مشعلچیح.; ماه ورط.; صادقیب.; جمشیدیم. فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی. IJEM 2020, 7, e34.