(1)
رسولیف.; صفاییآ.; عبدالهیع. مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد. IJEM 1, 6, e7.