[1]
شادمهرا., درودچیع., زارع نژادم., زارعیز., کلانین. و طاهریل. 2022. بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های از سال 1390 الی 1398. مجله طب اورژانس ایران. 9, 1 (آوریل 2022), e4. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v9i1.37991.