[1]
وطن خواهم., ملکیف., حبیب زادهس.ر. و ملک شعارم. 2021. اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک: اضطراب کادر درمانی و عوامل روانشناختی موثر بر آن در زمان پاندمی کوید 19 در ایران. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (اکتبر 2021), e29. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.36276.