[1]
درودچیع., زارع نژادم., کلانین., رنجبرف., حاتمین. و رعیت دوستا. 2021. بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (آگوست 2021), e26. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35456.