[1]
قاسملوح., رحمانیانف., عباسیب., زمانی مقدمح., راجپوتش., عبیریس., فروغیانم., برازنده پورس. و اخوانح. 2021. اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران: یک مرور سیستماتیک: اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در ایران. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (ژوئن 2021), e22. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.35049.