[1]
میربهاس., فروزانفرم.م., صفریس., هاشمیب., جعفریآ. و کاوهع. 2021. فراوانی آسیب مولتی ارگان در مبتلایان به کوید – 19؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (می 2021), e16. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34679.