[1]
رحمانیانف., عباسیب., بلوردیا., ملکیف., حبیب زادهس.ر., مهدی ف., عبیریس. و اخوانر. 2021. میزان آمادگی بیمارستان های ایران در برابر حوادث و بلایا: یک مرور سیستماتیک. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (می 2021), e13. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34424.