[1]
منافی راثیع., توکّلی دارستانیر., عموزاده عمرانیف., زندیر., باروتکوبم., وزیریس.ش. و شکرانهش. 2021. مقایسه ی میزان جوش خوردگی در بیماران با شکستگی اینترتروکانتریک با گاما نیل کوتاه قفل و غیر قفل؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (می 2021), e14. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34209.