[1]
رحمانیف., واحدن. و سیف فرشدع. 2021. کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای: مرور نظام مند. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (مارس 2021), e9. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.34127.