[1]
یداللهیس., صالحیح., انصاریف. و حیدرپورص. 2021. بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی: بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان شهرکرد نسبت به رعایت اصول کنترل عفونت. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (می 2021), e12. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33980.