[1]
صابری نیاا., یعقوب پورر. و مومنیر. 2021. بررسی مقالات منتشر شده در زمینه طب اورژانس در ایران طی سال های 1380 تا 1397؛ یک مطالعه مروری. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (ژوئن 2021), e17. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33911.