[1]
عسکری جهرمیم. و رضاییر. 2021. سندرم فار؛ گزارش یک مورد در یک خانم 70 ساله: سندرم فار. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (ژانویه 2021), e7. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33368.