[1]
بدیهیا., قهرمان زاده انیقس., جنتیع., غفارزادا., ابراهیمی بختوره. و رحمانیف. 2021. تاثیر طول مدت اقامت در بخش اورژانس بر پیامد بیمارستانی بیماران بدحال: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (مارس 2021), e8. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33259.