[1]
اخوانر., فروغیانم., بلوردیا., وفادار مرادیا., ریحانیح.ر., شهابیانم., کلانین. و ابراهیمیم. 2021. تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI : تحلیل علم سنجی مجلات طب اورژانس و تروما در پایگاه داده های اسکوپوس و ISI . مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (ژانویه 2021), e6. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.33093.