[1]
عبدالرزاق نژادع., صفدریم., ضیائیم. و رجب پور صنعتیع. 2021. پیامد بالینی بدنبال آسیب تروماتیک مغز: بررسی مدل های پیش گویی عملی و ارزش آن ها بصورت مرور روایتی. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (ژانویه 2021), e5. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32736.