[1]
یحیی پورز., جهانیانف., حسینی نژادم., اسدیت., منتظرس.ح. و پاشائی گرامیم. 2021. بررسی استفاده از سیستمI-PASS در بهبود فرآیند تحویل بیماران در زمان تغییر شیفت بین دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (مارس 2021), e10. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.32596.