[1]
پورآقاییم., منتظرم., محرم زادهپ., محمدزاده عباچیا., شهسواری نیاک. و بالافرم. 2021. یافته های سی تی سینه در بیماران با ترومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال ۹۵: يك گزارش كوتاه. مجله طب اورژانس ایران. 8, 1 (آوریل 2021), e11. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v8i1.31305.