[1]
سعیدی بروجنیح., مشعلچیح., ماه ورط., صادقیب. و جمشیدیم. 2020. فراوانی و انواع یافته های پاتولوژیک در سی تی اسکن مغز بیماران با ترومای سر و سطح هوشیاری 15 در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران. 7, 1 (آگوست 2020), e34. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.29093.