[1]
رسولیف., صفاییآ. و عبدالهیع. 1. مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد. مجله طب اورژانس ایران. 6, 1 (1), e7. DOI:https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.26470.