گزارش82 مورد شکایت پزشکی از متخصصین طب اورژانس؛ یک مطالعه موردی