همه گیر شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان رشت، استان گیلان، سال 1391