بررسی ارتباط بین شاخص‌های زمانی اعزام پیش بیمارستانی با وضعیت بالینی و برخی پیامدهای بیماران اعزامی به اورژانس‌های شهر زنجان در سال 1397