بررسی دانش پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان رشت در برخورد با بیماران سوختگی در سال 1397