بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران اورژانس بیمارستان امام خمینی جیرفت از نحوه تریاژ داخل بیمارستانی