تجارب پزشکان و پرستاران در مورد تسهیلات لازم برای تریاژ سریع در مرکز آموزشی- درمانی پورسینای رشت