بررسی میزان آگاهی کادر درمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به CPR بیماران COVID-19