موانع دسترسی به خدمات پزشکی اورژانس در بافت قدیم شهر سمنان