بررسی آسیب های دستگاه تناسلی و مجاری ادرار در بیماران با شکستگی لگن مراجعه کننده به یک بیمارستان رفرال تروما در شمال ایران؛ یک مطالعه مقطعی