گونه شناسی اطلاعات در بحران ویروس کرونا؛ بیان یک دیدگاه