مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد