گرافی ساده در مقایسه با سی تی اسکن در تشخیص ضایعات تروماتیک ستون فقرات گردنی؛ یک مطالعه دقت تشخیصی