پیشگیری از تشنج ناشی از تروما در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس