پنومومدیاستن علتی ناشایع اما مهم برای درد قفسه سینه؛ معرفی یک مورد