بدینوسیله اعلام میشود که "مجله طب اورژانس ایران (ISSN:2383-3645)" روند ارزیابی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در لیست مرجع مجلات پایگاه داده ICI یا lCI Journals Master List برای سال ٢٠١٩ نمایه شده است.
متخصصان Index Copernicus امتیاز مجله را محاسبه کرده اند و این امتیاز (ICV) در سال ٢٠١٩ برای این مجله 54.98 بوده است.