بررسی همبستگی بین گروه خونی ABO و عوارض جانبی دوز اول و دوم واکسیناسیون کووید 19: یک بررسی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران