شاپا چاپی: 2345-2803 شاپا الکترونیک: 2538-5720

شماره کنونی
دوره 10 شماره 35 (1399)
مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی

درباره‌ی مجله

اخلاق زیستی حوزه مطالعاتي است كه چالش‌هاي اخلاقي ناشي از بكارگيري ابداعات و نوآوري‌هاي علوم زيستي و پزشكي را در فضايي ميان رشته‌اي به طور نظام‌مند مورد بررسي قرار داده، و به تنظيم و تنسيق روابط ميان فنّاوري‌هاي نوين زيستي و نظام رفتاري انسان مي‌پردازد و بايدهاي موجد در اين حوزه را سامان مي‌بخشد. قلمروي اخلاق زيستي، مطالعه و ارزيابي نحوه تقابل آثار و پيامدهاي به كاربستن فنّاوري‌هاي جديد زيست پزشكي در زندگي بشري را با اصول و معيارهاي اخلاقي در بر مي‌گيرد. اين فنّاوري‌ها و پيشرفت‌ها كه قلمرو و موضوعات اخلاق زيستي را تشكيل مي‌دهند در چهار حوزه اصلي قابل طبقه‌بندي هستند:

فنّاوري‌هاي حافظ حيات در آغاز و انجام زندگي، فنّاوري‌هاي تشديدكننده‌ي حيات براي اصلاح كيفيت زندگي، فنّاوري‌هاي توليد مثل و به ويژه شبيه سازي، فنّاوري‌هاي مرتبط با مهندسيِ ژنتيك، ژن درماني و ژنوم انساني.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

شاپای الکترونیک:

2538-5720

شاپای چاپی:

2345-2803

بیشتر مشاهده شده

تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی

بررسی اخلاق و حقوق شهروندی در جامعه و انتظار مردم از دولت (مطالعه موردی: شهر تهران)

آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران و پرستاران: مطالعه‌ای در مراکز جراحی محدود شهرستان کرمان در سال 1392

بررسی وضعیت ارزش های اخلاقی در بیمارستان: یک مطالعه پیمایشی در بیمارستان های آموزشی ـ درمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲

رابطه اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) ساری

ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان

بررسی رابطه بین عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی)

سلامت اجتماعی: ابعاد، محورها و شاخص‌ها در مطالعات جهانی و ایرانی

منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد)