تهران- خیایان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه اخلاق زیستی، پاسخگویی از طریق ایمیل مجله امکانپذیر می باشد (در صورت ضروت پاسخگویی روزهای یکشنبه از ساعت 9 الی 13:30، داخلی 200)

تماس با سردبیر

دبیرخانه مجله اخلاق زیستی
دبیرخانه مجله
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تماس با پشتیبانی

دبیرخانه مجله اخلاق زیستی